Myers-Briggs Kişilik Göstergesi ve 16 Personalities kişilik testi

Daha önce kendini INTJ ya da ESTP gibi garip harf kodlarıyla tanımlayan biriyle karşılaşmış mıydınız? Dörtlü harf sistemlerinden oluşan kişilik tipolojisiyle bilinen bir kişilik sınıflandırması olan Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), yani Myers-Briggs Kişilik Göstergesi kişinin kişilik tipini, güçlü yönlerini ve tercihlerini tanımlamak için tasarlanmış bir kişilik envanteri.

Kişiliği çeşitli özelliklere göre 16 ayrı gruba ayıran bu envanter, Isabel Myers ve annesi Katherine Briggs tarafından, Carl Jung’un kişilik tipleri teorisi ile ilgili yaptığı çalışmalar baz alınarak geliştirildi. Günümüzde MBTI envanteri, dünyada Beş Büyük Faktör Kuramı ile birlikte en yaygın kullanılan kişilik değerlendirme araçlarından biri olarak biliniyor.

Carl Jung’un kişilikle ilgili yaptığı çalışmaları yakından takip eden Myers ve Briggs, teorinin uygulanabilirliğini kolaylaştırmak ve bireysel farklılıkları anlamak adına bir araç olarak kullanılabilmesini sağlamak için daha detaylı bir kişilik analizinin yapılması gerektiğini öne sürdü. Kariyer ve meslek seçimi gibi önemli konularda rehber olması, kişilerin yaşamını daha mutlu ve anlamlı kılmaları için bir araç olarak kullanılması için 16 kişilik tipinin özelliklerini detaylı şekilde yapılandırdılar.

Myers-Briggs yaklaşımı kişiliği nasıl sınıflandırıyor?

Myers-Briggs kişilik envanterinde yer alan soruların cevaplarıyla yapılan kapsamlı analizlere göre, dünyanın her yerinde tüm bireylerin 16 kişilik tipinden birine sahip oldukları biliniyor. MBTI’nın amacı kişilerin sevdikleri, hoşlanmadıkları, güçlü yanları, zayıf yönleri, olası kariyer tercihleri ve diğer insanlarla uyumluluk dahil olmak üzere kendi kişiliklerini daha iyi keşfetmelerine ve anlamalarına aracı olmak.

Bu kurama göre hiçbir kişilik tipi diğerinden “daha iyi” ya da “daha kötü” olmadığı için envanterin amacı da sadece kendiniz hakkında daha fazla şey öğrenmenize yardımcı olmak ve potansiyelinizi gerçekleştirebilmek adına daha doğru adımlar atabilmek.

Myers-Brigss kişilik tipi sınıflandırmasına göre, 16 kişilik tipinin her biri kişiliğin 4 alt kategorisinin farklı kombinasyonlarından oluşuyor. Bu 4 alt kategoriyi oluşturan karakter özellikleri dışa dönük – içe dönük, duyusal – sezgisel, düşünsel – duygusal ve yargısal – algısal olmak üzere, iki kutuplu dört farklı boyuttan oluşuyor

Dışa dönük (E) – İçe dönük (I)

Dışadönük – içe dönük kavramları, ilk olarak Carl Jung’un kişilik tipleri teorisinde, insanların dış dünyayla ve deneyimleriyle nasıl etkileşime geçtiklerini açıklamanın bir yolu olarak ortaya çıktı. Bu terimler çoğumuz için tanıdık olsa da, MBTI’daki kullanılma biçimleri, popüler kullanımlarından biraz farklı.

Dışa dönükler enerjilerini dış dünyayla kurdukları iletişimden alırlar ve genelde eylem odaklı olma eğilimindedirler. Sosyal etkileşim kurmaktan zevk alırlar ve diğer insanlarla vakit geçirdikten sonra kendilerini enerjik hissederler. İçe dönükler ise enerjilerini kendi iç dünyalarıyla kurdukları iletişimden alırlar ve genelde düşünce odaklı olma eğilimindedirler. Sosyal etkileşimlerinde derin ve anlamlı ilişkiler kurmaktan beslenirler ve yalnız başlarına zaman geçirerek enerji toplar, kendilerini bu yolla yenilenmiş hissederler.

Myers-Briggs yaklaşımına göre hepimiz durumsal olarak dışa dönük ya da içe dönük karakter özellikleri sergileyebiliyoruz; ancak yine de bazılarımız için içe dönüklük daha baskınken, bazılarımız içinse dışa dönük karakter özellikleri daha görünür olabiliyor.

Duyusal (S) – Sezgisel (N)

Kişiliğin bu boyutu bireyin dış dünyadan nasıl bilgi topladığını öğrenmeyi içeriyor. Tıpkı dışa dönüklük ve içe dönüklükte olduğu gibi, hepimiz duruma bağlı olarak bazen duyularımızı kullanarak bazense sezgilerimizle bilgi alıyoruz. Ancak MBTI’ye göre, bazılarımız bu bilgi alma sürecinde sezgilerimizi daha yoğun kullanırken, bazılarımızsa duyularını daha fazla kullanma eğilimi gösteriyor. Duyularını daha fazla kullanan kişiler ayrıntılara odaklanma ve deneyerek öğrenme eğiliminde oldukları için, derin ve yoğun deneyimlere daha fazla ilgi gösteriyorlar. Bunun tersine, sezgisel olan kişilerse örüntülere ve nesneler – deneyimler – insanlar arasındaki bağlantılara daha fazla dikkat ediyorlar. Olasılıklar hakkında düşünmekten, geleceği hayal etmekten ve soyut teorilerden hoşlanıyorlar.

Düşünsel (T) – Duygusal (F)

Kişiliğin bu boyutu, sezgilerimiz ya da duyularımız aracılığıyla edindiğimiz bilgilere dayanarak nasıl karar verdiğimizi keşfetmeye odaklanıyor. Düşünerek karar almayı tercih eden kişiler gerçeklere ve nesnel verilere daha fazla önem veriyorlar. Karar alma süreçlerinde en tutarlı ve en mantıklı seçimi yapma motivasyonları nedeniyle; genelde kişisel olmayan, objektif verilere dayalı kararlar alma eğilimi gösterebiliyorlar. Bunun aksine, duygularıyla karar almayı tercih eden kişilerse yaptıkları çıkarımlarda ve aldıkları kararlarda diğer insanları ve duyguları daha fazla dikkate alıyor.

Yargısal (J) – Algısal (P)

Kişiliğin son boyutu olan yargısallık ve algısallık, bireyin dış dünyada karşılaştığı problemlerle başa çıkma yollarını anlayabilmeyi içeriyor. Yargılamaya meyilli olanlar, genelde çerçeveleri net şekilde belirlenmiş, sonuçları kesin kararlar vermeyi tercih ediyorlar. Algılamaya eğilimli olan kişilerse daha açık, esnek ve uyumlu karakter özellikleri gösteriyor.

Hepsi birbiriyle ilişkili olan kişiliğin bu dört boyutundan yargısallık ve algısallık, yeni bilgi alırken (duyusal ve sezgisel) ya da karar verirken (düşünsel ve duygusal) dışa dönük olup olmadığınızı tanımlamaya yardımcı oluyor.

Myers-Briggs kişilik tipleri 

Myers-Briggs Kişilik tipleri, kişiliğin yukarıdaki dört farklı boyutundan her birinde hangi uca daha yakın olduğunuza göre belirlenen harf kombinasyonlarıyla ifade ediliyor. Örneğin, iletişimlerinde dışa dönük (E), bilgi alma yöntemi olarak duyularını (S) kullanan, karar verme süreçlerinde düşüncelerini (T) odağına alan ve başa çıkma yolu olarak yargılamayı (J) tercih eden biriyseniz, kişilik tipiniz ESTJ olarak adlandırılıyor.

ISTJ – Sorgucu kişilik tipi

ISTJ kişilik tipine sahip kişiler planlı ve düzenli olmalarıyla ön plana çıkarlar. Her şeyi önceden, dikkatlice, tüm ayrıntısına kadar plana dökerler. Hayatlarının her alanında düzenli olmaya önem verirler ve bundan zevk alırlar. Herhangi bir düzensizlik, dağınıklık ya da işlerin planlandığı gibi gitmemesi durumunda her şeyi tekrar düzene sokana ve işlerini tamamlayana kadar dinlenmeden çalışabilirler.

ISTJ’ler hem sorumlu hem de gerçekçidirler. Hedeflerine ulaşmak ve görevlerini tamamlamak için mantıklı karar alma becerilerinden faydalanarak, sorumluluklarını yerine getirmek için istikrarlı, azimli ve hızlı çalışabilirler. Dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelebilir ve kolaylıkla odaklanabilirler. Genellikle güvenilir kişiler olarak bilinirler. Geleneklere, kurallara ve yasalara önem verirler. Önceden belirlenmiş kural ve prosedürleri izlemeyi tercih ettikleri için katı ve kuralcı tutumlar sergileyebilirler.

ISTP – Zanaatkar kişilik tipi

ISTP kişilik tipine sahip kişiler genelde sonuç odaklıdır. Bir sorun olduğunda, altta yatan nedeni hızla anlamak ve hızlıca çözüme kavuşturmak isterler. ISTP’ler genellikle sessiz ve içe kapanık görünseler de diğer insanların yanında şaşırtıcı derecede rahat hareketler sergileyebilirler. Yeni deneyimlerden hoşlanırlar; bu nedenle de kendilerine heyecan veren, hatta risk içeren davranışlar sergileyebilirler. Kişisel inanç ya da değerlerinden ziyade, nesnelliğe dayalı yargılarda bulunmayı tercih ederler.

ISTP’ler diğer insanların duygularıyla kolay uyumlanamazlar ve empati yoksunu ya da duyarsız gibi görülebilirler. Sadece diğer insanların duygularını değil, kendi duygularını da görmezden gelerek patlama noktasına kadar duygularını bastırabilirler.

ISFJ – Koruyucu kişilik tipi

ISFJ’ler yapılandırılmış, belirli bir çerçeveye oturtulmuş, düzenli her şeyden zevk alırlar ve hayatlarının her alanında bu düzeni sürdürmek için çabalarlar. Bu kişilik tipine sahip insanlar içe dönük ve sessiz olma eğilimindeyken, aynı zamanda oldukça iyi gözlemcilerdir ve diğer insanları çok iyi analiz ederler. Diğer insanlarla ilgili derin ve detaylı gözlemleri nedeniyle de keskin bir hafızaya sahiptirler; hemen hemen her şeyi, tüm detaylarıyla hatırlayabilirler.

Bu kişilik tipine sahip olanlar, diğer insanların duygularına ve hislerine çok iyi uyum sağlarlar. ISFJ’ler başkaları kadar kendi duygularını da anlamakta başarılı olsalar da, genelde duygularını ifade etmekte zorlanırlar.

ISFP – Sanatçı kişilik tipi

ISFP kişilik tipine sahip kişiler seçenek skalalarını geniş tutmayı severler, bu nedenle de bir şeylerin değişip değişmeyeceğini ya da yeni seçeneklerin ortaya çıkıp çıkmadığını görmek için genellikle karar vermeyi erteleme eğilimi gösterirler.

ISFP’ler nazik, arkadaş canlısı, hassas ve sessizdirler. Diğer insanlarla zaman geçirdikten sonra, genelde yalnız başlarına kalıp enerjilerini yenileyebilecekleri bir zaman dilimine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle de, genellikle çok yakın birkaç arkadaşlarıyla ya da aileleriyle zaman geçirmeyi tercih ederler.

ISFP kişilik tipine sahip kişiler sessiz ve içine kapanık olmalarına rağmen, diğer insanlara karşı şefkatli ve düşünceli olmalarıyla bilinirler. ISFP’ler diğer insanları oldukları gibi kabul etmeyi çok iyi bildikleri için anlaşması son derece kolay kişilerdir. Ayrıntılara odaklanmayı severler. Gelecek hakkında endişelenmek yerine anın tadını çıkarmayı tercih ederler. Hayal kurmaktansa ‘adım atmak’ bu kişiler için daha önceliklidir.

INFJ – Savunucu kişilik tipi

Güçlü sezgileri ve duyguları çok iyi analiz edebilme becerileriyle INFJ kişilik tipine sahip kişiler empati yönünden en gelişmiş kişiler olarak biliniyor. Bu kişilik tipindeki kişiler istediklerini elde etmek için gerekli olan derin inançlara ve kararlılıklarını sürdürme yeteneğine sahipler.

Doğaları gereği içe dönük olsalar da, diğer insanlarla güçlü ve anlamlı bağlantılar kurabilirler. Başkalarına yardım etmekten zevk alırlar, ancak aynı zamanda yeniden enerji toplamak için yalnız kalabilecekleri bir zamana ve alana ihtiyaç duyarlar. İyi ve kötü olanı çok iyi analiz edebildikleri için, kötü olan şeyleri iyiye çevirme konusunda da oldukça başarılıdırlar. Karar vermeleri gerektiğinde, bireysel kaygılarına nesnel gerçeklerden daha fazla önem verirler. Planlama yaparak, organize ederek ve olabildiğince erken karar alarak çevrelerindeki her şeyi kontrol altına almayı severler.

INFP – Ara bulucu kişilik tipi

INFP’ler içe dönük, sessiz ve çekingen olma eğilimindedir. Sosyal ortamlarda olmak enerjilerinin hızlı tükenmesine sebep olur. Bu nedenle de sadece yakın arkadaş gruplarıyla iletişimde kalmayı tercih ederler. Aldıkları kararlarda genelde sezgilerine güvenerek ilerlerler. Detaylardan çok büyük resme odaklanırlar. Gerçekten önemsedikleri şeyler ya da üzerinde çalıştıkları projeler konusunda oldukça titiz olabilirler; ancak sıradan ya da sıkıcı ayrıntıları görmezden gelme eğilimindedirler. Karar verme söz konusu olduğunda, INFP’ler seçeneklerini çeşitlendirmeyi sever. Herhangi bir şeyin değişmesi ihtimaline karşın, önemli kararları vermeyi geciktirebilirler.

INTJ – Mimar kişilik tipi

INTJ kişilik tipine sahip kişiler içe dönük olma eğilimindedir ve genelde yalnız çalışmayı tercih ederler. Büyük resmi dikkate alır ve somut ayrıntılar yerine soyut verilere odaklanmayı severler. Karar verme süreçlerinde mantıklarıyla hareket etmeyi ve objektif gerçekler çerçevesinde adım atmayı tercih ederler. Bulundukları her ortamda kontrolü ellerinde bulundurmayı, düzenli hissetmeyi ve planlı olmayı isterler.

INTP – Düşünen kişilik tipi

INTP’ler genelde tek başlarına, sessiz ve düşünerek zaman geçirmeleriyle bilinirler. İçe dönük karakterleri nedeniyle, sadece yakın arkadaş gruplarıyla sosyalleşmeyi tercih ederler. Soyut kavramlar hakkında düşünmekten hoşlanırlar ve duyguları yerine zekalarına değer verme eğilimindedirler. INTP’ler, öznel duygulardan çok nesnel bilgilere dayalı ve mantıksal açıklamalardan hoşlanırlar. Dolayısıyla ellerindeki verileri analiz ederken ve karar alırken son derece mantıklı ve objektif davranırlar.

Düşünceleri esnek olduğu için kalıpların dışına çıkmak onlar için son derece kolaydır. Bu kişilik tipine sahip kişiler, küçük ayrıntılara ve detaylara odaklanmak yerine büyük resmi değerlendirme eğilimindedirler. INTP’ler seçeneklerini geniş tutmayı ve ancak eylemlerinde yapılandırılmış planları izlemeyi tercih ederler.  

ESTP – İkna edici kişilik tipi

ESTP’ler dışa dönük karakter özellikleri nedeniyle çok güçlü iletişim becerilerine sahip kişilerdir. Hızlı karar alırlar. Herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlıca seçenekleri değerlendirir ve olabilecek en uygun çözümü bulurlar. Çok fazla planlama yapmak yerine spontane davranma eğilimindedirler. ESTP’ler soyut kavramlar yerine somut ve gerçek olanla ilgilenirler. Rasyonel düşünebilecekleri ve hemen harekete geçebilecekleri, basit bilgileri tercih ederler.

Sosyal ilişkilerinde gözlemcidirler ve çoğu zaman diğer insanların asla fark edemediği ayrıntıları fark ederler. ESTP’ler plan yapmaktan hoşlanmazlar. Anlık tepki verirler ve çoğu zaman oldukça dürtüsel davranabilir, hatta risk alabilirler.

ESTJ – Yönetici kişilik tipi

ESTJ kişilik tipine sahip bireyler geleneklere, kurallara ve kendilerini güvence altına almaya çok fazla değer verirler. Statükonun sürdürülmesi ESTJ’ler için önemlidir; bu nedenle de genellikle devletle ilgili görevlere, hükümet birimlerine ve sivil toplum kuruluşlarına dahil olurlar.

Bazen katı, inatçı ve sert mizaçlı gibi görülebilirler. Özgüvenleri ve güçlü inançları, planları eyleme geçirmede başarılı olmalarına yardımcı olur. Ancak bazen, özellikle de başkaları yüksek standartlarını karşılayamadığında, aşırı eleştirel ve agresif görünebilirler. ESTJ kişilik tipinde olan kişiler genelde tepkileri öngörülebilir, kararlı ve pratik olarak tanımlanır. Fikirlerini paylaşırken çok açık ve dürüsttürler.

ESFP – Performans odaklı kişilik tipi

ESFP kişilik tipine sahip olan kişiler çok pratik ve beceriklidirler. Uygulamalı pratiklerle, deneyim yoluyla öğrenmeyi tercih ederler ve teorik tartışmalardan hoşlanmazlar. Başkalarıyla etkileşime girmelerine ya da doğrudan, deneyim yoluyla öğrenmelerine olanak tanınan durumlarda mükemmel performans sergilerler.

ESFP’ler anda yaşarlar ve bazen davranışlarının uzun vadeli sonuçlarının neler olabileceğini düşünemezler. Yeni şeyler denemekten hoşlanırlar ve karşılaştıkları problemleri anında çözmeye çalışırlar. Çevreleriyle ilgili güçlü bir farkındalığa sahip olmanın yanı sıra, söz konusu diğer insanlar olduğunda çok anlayışlı davranabilirler. Başkalarının ne hissettiğini anlayabilir ve nasıl tepki vereceklerini bilirler.

ESFJ – Bakım veren kişilik tipi

ESFJ’ler başkalarına yardım etmekten zevk almanın yanı sıra, diğer insanlar tarafından sürekli onaylanmaya da ihtiyaç duyarlar. Gösterdikleri nezaketin diğerleri tarafından fark edilmesini ve bu yüzden takdir edilmeyi beklerler. Başkalarının ihtiyaçlarına ve duygularına duyarlıdırlar. Başkaları tarafından beğenilmek isterler. Bu nedenle karşılarındaki kişi onlara kayıtsız kaldığında ya da umursamadığında kolaylıkla incinebilirler.

ESFJ’lerin ayrıca çevrelerindeki her şeyi kontrol ve manipüle etmek konularında güçlü bir istekleri vardır. Organize etme, planlama ve programlama, bu kişilik tipine sahip kişilerin çevrelerindeki dünyaya hakim hissetmelerine yardımcı olur.

ENFP – Şampiyon kişilik tipi

ENFP’lerin iletişim becerileri mükemmeldir. Oldukça coşkulu ve neşeli olmalarının yanı sıra, diğer insanları da gerçekten önemserler. ENFP’ler, diğer insanların ne hissettiğini anlamada çok iyidirler. Gayretleri, çekicilikleri ve yaratıcılıkları göz önüne alındığında çok iyi liderler olabilecekleri söylenebilir.

Bu kişilik tipine sahip kişiler rutinden kesinlikle hoşlanmazlar ve şimdiki andan ya da geçmiştense geleceğe odaklanmayı tercih ederler. Yaratıcı ve özgün fikirler üretmek konusunda harika olsalar da bazen önemli görevleri son dakikaya erteleyebilirler. ENFP’lerin dikkati, özellikle sıkıcı ya da sıradan görünen bir şey üzerinde çalışırken kolayca dağılabilir.

ENFJ – Verici kişilik tipi

ENFJ’ler dışa dönük oldukları için içtenlik ve samimiyetle diğer insanlarla vakit geçirmekten keyif alırlar. İletişim becerileri güçlüdür ve genellikle sıcak, sevecen ve destekleyici olarak bilinirler. Bu kişilik tipine sahip insanlar, diğer insanları cesaretlendirmede başarılı olmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarına yardım ederek kişisel tatmin de elde ederler.

ENFJ’ler genelde zamanlarını başkalarına ayırmakla o kadar ilgilenirler ki kendi ihtiyaçlarını ihmal edebilirler. Ayrıca, kendilerini çok fazla eleştirme eğilimindedirler. İşler ters gittiğinde kendilerini suçlarlar ancak her şey yolunda gittiğinde kendilerini yeterince takdir etmezler. Çatışma ya da tartışma sırasında, insanlar arasında fikir birliği sağlamada da iyidirler.

ENTP – Münazaracı kişilik tipi

ENTP’ler çok çeşitli insan tipleriyle etkileşime girmekten hoşlanırlar. Çok iyi sohbet ederler ve çevrelerindeki herkesi tartışmalarına dahil etmeyi severler. Anlık ayrıntılardan çok geleceğe odaklanırlar. Başladıkları işleri asla hızlı bitiremezler çünkü mevcut ihtiyaçlardan çok büyük resme odaklanırlar.

ENTP’ler özellikle ilgilendikleri bir şey hakkında konuşabilecek ya da tartışabilecek bir ortamdalarsa diğer insanlarla zaman geçirmekten hoşlanırlar. Genellikle oldukça rahattırlar ve anlaşmaları kolaydır. Bununla birlikte, bazen kendi fikirlerine ya da  planlarına kendilerini öyle kaptırırlar ki, yakın ilişkilerini göz ardı edebilirler. Son derece meraklıdırlar ve çevrelerinde olan biten her şeyi dikkatle inceleyerek anlamaya çalışırlar.

ENTJ – Komutan kişilik tipi

ENTJ kişilik tipine sahip insanlar, başkalarıyla vakit geçirmekten hoşlanırlar. Güçlü sözel becerilere sahiptirler ve diğer insanlarla etkileşime girmek, kendilerini daha enerjik hissetmelerine yardımcı olur. ENTJ’ler içinde bulundukları ana odaklanmaktansa gelecek hakkında düşünmeyi tercih ederler. Genellikle soyut ve teorik bilgileri somut ayrıntılardan daha ilginç bulurlar. Karar verirken nesnel ve mantıksal bilgilere daha fazla önem verirler. Kişisel hisleri ve başkalarının duyguları, seçimlerini ve kararlarını neredeyse hiç etkilemez.  Önceden planlayarak karar vermek, bir programa ya da yol haritasına sahip olmak onlara öngörülebilirlik ve kontrol duygusu verir. Oldukça rasyoneldirler; sorunları hızlıca tespit etmede iyidirler ve sorumluluktan kaçmazlar.

16 Personalities kişilik testi & Myers-Briggs kişilik testi

Myers-Briggs kişilik testi, yukarıda bahsettiğimiz kişiliğin 4 ayrı boyutun her birinde, hangi uca daha yakın olduğunuzu ölçerek kişilik tipolojinizi ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Her biri dört farklı boyuttaki eğiliminizi anlamaya yönelik ifadelerden kendinize en yakın olanları seçtikten sonra, testin sonunda her boyutun hangi ucuna, ne kadar yakın ne kadar uzak olduğunuzu ve hangi kişilik tipinde olduğunuzu görebiliyorsunuz. Daha ayrıntılı bir analiz için 16 Personalities kişilik testini çözebilir, kişilik tipinizi ve özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Dünya üzerindeki her bir insanın kişiliği kendine özgü ve biricik olsa da, kişiliği neyin oluşturduğunu, neden kişilik modellerine ihtiyaç duyulduğunu, kişilik özelliklerini bilmenin ve kişilik testleriyle hangi kişilik tipine sahip olduğumuzu öğrenmenin neden önemli olduğunu öğrenmek için Kendini tanı: Kişilik nedir? Kişilik testleri ve kişilik modelleri ne işe yarar? yazımızı inceleyebilirsiniz. 

Dünyada bilimsel anlamda en geçerli ve güvenilik kabul edilen kişilik sınıflandırmalarından olan Beş Büyük Faktör Kuramı’na dair detayları öğrenmek ve bu kuram çerçevesinde oluşturulmuş kişilik testini çözerek kendinizi daha iyi tanımak için Beş Büyük Faktör Kuramı ve kişilik testi yazımızı; Enneagram kişilik tipolojisinde yer alan kişilik tiplerini ve bu yaklaşıma göre hangi karakter özelliklerine sahip olduğunuzu öğrenmek için Enneagram kişilik tipleri ve kişilik testi yazımızı okuyabilirsiniz.

Uplifers
Kaliteli ve mutlu yaşam koçunuz!